«Լումայ» գրական հանդէս

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Դ | Ե | Թ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items at this level: 63.

Ա

Աղաբէգեանց, Մարկոս (1899) Խաչկոնցութիւն. Լումայ, 2. pp. 355-358.

Աղանեանց, Գիւտ ա. ք. (1910) «Ի»-ի եւ «Վ»-ի տեխնիկան. Լումայ, 3. pp. 53-56.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1902) Հ. Ղեւոնդ Ալիշան.- Յարութիւն փաշա Տատեան. - Դ. Տէր-Դաւթեանց. Լումայ, 1. pp. 266-269.

Աղանեանց, Գիւտ քահ. (1901) Մի բացատրութիւն. Լումայ, 2. pp. 480-483.

Բ

Բիւզանդացի, Նորայր Ն. (1896) Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութեան Հայոց յառաջաբան. Լումայ, 2. pp. 309-328.

Բիւզանդացի, Նորայր Ն. (1898) Կորիւն վարդապետ եւ նորին թարգմանութիւնք. Լումայ, 2. pp. 232-246.

Բիւզանդացի, Նորայր Ն. (1901) Երեք գիտելիք Յովհաննու Մանդակունւոյ, եւ մի գիտելիք իմ գաղղիերէն-հայերէն բառարանիս մասին. Լումայ, 2. pp. 369-380.

Բրիչ, (1903) Պրօֆ. Ն. Մառի վերջին գիտնական ուղեւորութեան արդիւնքը. Լումայ, 5. pp. 76-85.

Բրիչ, (1902) Հանդէս հայագիտութեան. Zeitschrift für Armenische Philologie. I und II. Լումայ, 3. pp. 301-303.

Բրիչ, (1903) Н. Марръ. Арабское извлеченiе изъ сирiйской хроники Марибаса. С. Петербургъ 1902. Լումայ, 3. pp. 238-244.

Դ

Դաղբաշեան, Յ. (1905) Իմ պատասխանը պ. Գ. Ենգիբարեանին. Լումայ, 3. pp. 125-132.

Ե

Ենգիբարեան, Գ. (1910) Կ. Կոստանեան. Հայագիտութիւնը արեւմտեան Եւրոպայում. Թիֆլիս 1910. Լումայ, 9-10. pp. 87-89.

Ենգիբարեան, Գար. (1903) Ժողովրդական գրականութիւնից (Բառգիրք «Արարատեան բարբառի» գրքի առիթով). Լումայ, 5. pp. 91-100.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Полный армяно-русскiй словарь составленный докторомъ философiи А. Дагбашяномъ. Լումայ, 1. pp. 120-125.

Թ

Թադէոսեան, Յովհաննէս (1902) Քուչակ Նահապետի երգերը. Լումայ, 4. pp. 208-215.

Թադէոսեան, Յովհաննէս (1902) Քուչակ Նահապետի երգերը. Լումայ, 5. pp. 165-183.

Թամամշեան, Մ. (1905) H. Hubschmann. Die altarmenischen Ortsnamen, mit Beitragen zur historischen Topographie armeniens und enier karte. 1904 Strassburg. Լումայ, 1. p. 119.

Խ

Խալաթեանց, Բ. (1907) Հայագիտական. Լումայ, 1-2. pp. 79-80.

Խաչատրեանց, Աստուածատուր (1896) Ա. Մ. Գարագաշեան «Քննական պատմութիւն հայոց» ըստ նորագոյն պատմական, լեզուաբանական եւ բանասիրական տեղեկութեանց. Մասն Ա.-Նախնական ժամանակ. Մասն Բ.-Պատմական ժամանակ-Արշակունիք… Թիֆլիս. 1895. Լումայ, 1. pp. 263-304.

Խմբագրական, (1899) Գաւառաբառեր. Լումայ, 1. pp. 269-286.

Խմբագրական, (1900) Ստեփանոս Նազարեանցի նամակներ. Լումայ, 2. pp. 347-355.

Խմբագրական, (1898) Գաւառաբառեր. Լումայ, 1. pp. 325-327.

Խմբագրական, (1898) Գաւառաբառեր. Լումայ, 2. pp. 270-277.

Խմբագրական, (1898) Մշոյ աշխարհ. Լումայ, 2. pp. 131-175.

Խմբագրական, (1903) Արեւելեան հայոց նոր գրական լեզուի դասագիրք. Ստեփան Կանայեանցի գործակցութեամբ՝ մշակեց Ֆրանց Նիկողայոս Ֆինկ. Վաղարշապատ-Մարբուրգ. Լումայ, 1. pp. 228-230.

Խմբագրական, (1903) Սուքիաս վարդապետ Պարոնեան. Լումայ, 5. pp. 250-251.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Լումայ, 4. pp. 249-260.

Խմբագրական, (1903) Մատաթիա Գարագաշեան. Լումայ, 6. pp. 262-263.

Խմբագրական, (1902) Ղուկասեան մրցանակի կանոնադրութիւն. Լումայ, 2. pp. 237-240.

Խմբագրական, (1904) Ճապոնական լեզուն, գիրը եւ գրականութիւնը. Լումայ, 2. pp. 174-177.

Խմբագրական, (1902) Աղէքսանդր Երիցեան. Լումայ, 2. pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Հ. Արսէն Այտնեան. Լումայ, 4. p. 261.

Խմբագրական, (1904) Կ. Եզեանի յօբելեան. Լումայ, 6. pp. 246-247.

Խմբագրական, (1904) Պրօֆ. Մառի մի նոր զեկուցում. Լումայ, 6. pp. 247-248.

Խմբագրական, (1906) Քամալեանց Ս. Գալօ Ափօ եւ Խաչան. բ. տպ. Թիֆլիս 1906. Լումայ, 1. pp. 71-72.

Խմբագրական, (1908) Աւ. Տէր Յարութիւնեան։ Պռօշեան եւ նրա գործունէութեան արժէքը։ 1908 Ն. Նախիջևան. Լումայ, 2. p. 62.

Խոստիկեան, Միսակ (1906) Թէոդոր Նէօլդէքէ. Լումայ, 3. p. 97.

Կ

Կ., Կ. (1902) Եղիշէի պատմութեան բնագիրը. Լումայ, 1. pp. 183-193.

Հ

Հայ, (1904) Ստեփան Զելինսկի. Լումայ, 5. p. 222.

Հայ, (1910) Հայ-ռուս բառարան. Կազմեց Յար. Թումանեանց. Լումայ, 9-10. p. 89.

Մ

Մ. , Ս. (1902) Թարգմանութեան ծաղիկներ. Լումայ, 1. pp. 172-182.

Մ. , Ս. (1902) Թարգմանութեան ծաղիկներ. Լումայ, 2. pp. 153-162.

Մանկավարժ, (1903) Մայրենի լեզուն ժողովրդական դպրոցում. Լումայ, 1. pp. 253-256.

Յ

Յարոյ, Ն. (1902) Հայագէտ Օգիւստ Կառիէր. Լումայ, 2. pp. 260-264.

Յարոյ, Ն. (1902) Նամակ խմբագրին. Լումայ, 5. pp. 271-275.

Յարոյ, Ն. (1910) Բառգիրք լատինական եւ օտարազգի դարձուածների. Համառօտ քերականութիւնով, կազմեց Վ. Ա. Թիֆլիս էլեքտրաշարժ տպարան օր. Ն. Աղանեանի, 1910. Լումայ, 9-10. pp. 86-87.

Ն

Նադեժդին, Ն. (1904) Խօսակցութիւն (Զրոյց). Լումայ, 2. pp. 212-220.

Նալբանդեան, Միքայէլ (1903) Ասվում է լսվելու համար. Լումայ, 6. pp. 24-34.

Նուշիրվան, (1904) Նամակ խմբագրին. Լումայ, 2. pp. 258-259.

Շ

Շահազիզ, Ե. (1900) Երկու հատուած Մ. Նալբանդեանցի աշխարհաբառ քերականութեան ներածութիւնից. Լումայ, 1. pp. 37-59.

Շահազիզ, Ե. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ, 6. pp. 102-148.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորեն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ, 4. pp. 59-83.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ, 5. pp. 101-148.

Շահազիզ, Երուանդ (1900) Մկրտիչ Յովսէփեան Էմին. Լումայ, 1. pp. 65-191.

Շահազիզ, Երուանդ (1900) Մկրտիչ Էմին. Լումայ, 2. pp. 160-302.

Շովրեան, Մ. (1904) Աբգար Յովհաննիսեանի յիշատակին. Լումայ, 3. pp. 95-121.

Ս

Սկայ, (1901) Քննական պատմութիւն ԺԹ դարու հայ դպրութեան. Գրեց Միհրան Յովհաննէսեան, հրատարակութիւն «Բանասէր»-ի, Պարիզ 1901 եւ նուիրուած Մխիթար աբբահօր անմոռաց յիշատակին։. Լումայ, 2. pp. 470-475.

Վ

Վ., Ա. (1908) «Միջազգային պանթէօն» 1.Հիւբշման Հենրիխ։ 2.Ալէքսանդր Իվանովիչ Չուպրով։ 3.Ա. Ի. Էրտել։ 4.Էդմօնդ Դէ-Ամիչիս։ 5.Կարլ Մաքս. Լումայ, 2. pp. 55-59.

Վանցեան, Գ. (1904) Նիւթեր հայերէնի մշակութեան համար. Լումայ, 5. pp. 180-184.

Վանցեան, Գ. (1905) Հայերէնը մշակելու նիւթեր. Լումայ, 1. pp. 101-104.

Տ

Տէր-Պօղոսեան, Գր. (1903) Ոսկեդարեան գրաբարը եւ Մխիթարեան միաբանութիւնը. Լումայ, 6. pp. 202-212.

Տէր–Ղեւոնդեան, Նիկողայոս (1902) Պ. Հաթի քննադատութեան առթիվ. Լումայ, 1. pp. 239-243.

Ք

Քարամեանց, Ն. (1899) Ն Մառ. Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ. Նիւթք առ ի պատմութիւն միջին դարուց դպրութեան հայերենի. Լումայ, 2. pp. 303-316.

This list was generated on Thu Feb 25 19:41:56 2021 AMT.